အသင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယက
၁။ ရာသက္ပန္အသင္းဝင္ျဖစ္ရမည္။
၂။ ဆႏၵရွိသည့္အခါ အမွုေဆာင္အဖြဲတြင္ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။

နာယက
၁။ အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲဝင္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။
၂။ ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆႏၵမရွိသည့္ အခါ ႏွုတ္ထြက္ခြင့္ရွိသည္။

အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႕
၁။ ႏွစ္ပတ္လည္ သင္းလုံးကၽြတ္အစည္းအေဝးမွ အတည္ျပဳတာဝန္ေပးအပ္ခံရသူမ်ားျဖစ္ရမည္။
၂။ သက္တမ္းကာလမွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ႏွစ္ပတ္လည္ သင္းလုံးကၽြတ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္သည့္ ေန႔အထိျဖစ္သည္။
၃။ က်န္းမာေရး၊ လူမွုေရး၊ အေျခအေနအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အမွုေဆာင္အဖြဲမွ ႏွုတ္ထြက္လိုပါက ဥကၠဌမွတဆင့္ အမွုေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏       ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။
၄။ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္မွု(၃) ႀကိမ္ရွိပါက အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အတိုင္းရွိေစရမည္။
၅။ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲ၊ ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပြဲႏွင္ အသက္(၇၅)ႏွစ္ အထက္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပသည္။

ရာသက္ပန္အသင္းဝင္မ်ား
၁။ ေခတၱရာအသင္း(ျပည္၊ ေရြေတာင္၊ ပန္းေတာင္း၊ ေပါက္ေခါင္း၊ သဲကုန္း၊ ေပါင္းတည္) ၿမိဳနယ္အတြင္း ေမြးဖြားသူျဖစ္ရမည္။(သိုမဟုတ္) ရာသက္ပန္အသင္းဝင္၏ ဇနီး/ ခင္ပြန္း၊ သား/သမီး၊ ေျမး/ ျမစ္(မိသားစု ဝင္မ်ားျဖစ္ရမည္။)
၂။ အမွုေဆာင္ အဖြဲဝင္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္းဝင္
၁။ ရာသက္ပန္ အသင္းဝင္မ်ား အပိုဒ္(၁)ပါ သက္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ေသာ္လည္း အသင္းအား စိတ္ဝင္စားသူ၊ ကူညီပံ့ပိုးလိုသူျဖစ္ပါက ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္းဝင္ျဖစ္ခြင့္ရွိသည္။
၂။ အသင္းအလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မရွိေစရ။