အသင္းဝင္မ်ား

ေခတၱရာအသင္း(ရန္ကုန္ၿမိဳ)

(၂၀၁၆-၂၀၁၇) အမွုေဆာင္စာရင္းႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

**ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယက – ဗိုလ္မွုးခ်ဳပ္မ်ိဳးေဇာ္သိန္း**

နာယကႀကီးမ်ား

စဥ္ ရာထူး အမည္ ဖုန္းနံပါတ္
1 နာယကႀကီး ဦးသန္းထြန္း (+95) 1-374531
2 နာယကႀကီး ဦးေဌးေအာင္ (+95) 1-530674
3 နာယကႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ (+95) 1-534239
4 နာယကႀကီး ဦးဟန္ညြန္႔ (+95) 9-788702632

အမႈေဆာင္အဖြဲ႕

စဥ္ ရာထူး အမည္ ဖုန္းနံပါတ္
1 ဥကၠဌ ဦးကိုကိုေဇာ္ (+95) 9-5405779
2 ဒု-ဥကၠဌ(၁) ဦးရဲထြဋ္ဝင္း (+95) 9-5197531/9-43006232
3 ဒု-ဥကၠဌ(၂) ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးသက္ဦးေမာင္(ၿငိမ္း) (+95) 9-517840/9-799177303
4 အတြင္းေရးမွုး ဦးဝင္းေမာ္ (+95) 9-73241691
5 တြဲဖက္အတြင္းေရးမွုး(၁) ေဒၚစုစုလြင္ (+95) 9-450063637
6 စာရင္းစစ္ ေဒၚသိဂႌထြန္း (+95) 9-5174579/9-971963579
7 စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚစိုးစိုးေထြး (+95) 9-5027389
8 ဘ႑ာေရးမွုး ဦးမ်ိဳးေအာင္ (+95) 9-73166456
9 ဘ႑ာေရးမွုးအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚဥမၼာသန္း (+95) 9-5004231
10 ဘ႑ာေရးမွုးအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚစန္းစန္းေအး (+95) 9-5301957
11 အမွုေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသိန္းနိုင္ (+95) 9-5401027
12 အမွုေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းေဖ (+95) 9-421175001
13 အမွုေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚမိမိေအး (+95) 9-73023105
14 အမွုေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚမီမီဇင္ (+95) 9-43158071
15 အမွုေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚေဆြေဆြေအာင္ (+95) 9-254429967

**ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္းသား – ဦးျမစိုး**


ပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

၁။ လစဥ္လတိုင္း ပထမဆုံးတနဂၤေႏြေန႕ နံနက္(၉)နာရီ တြင္ပုံမွန္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္သည္။
၂။ ႏွစ္စဥ္အဓိက၊ အလႉပြဲႀကီး (၃) ပြဲ ျပဳလုပ္သည္။
၃။ ဇူလိုင္လအတြင္း (ဝါမဝင္မီ) ဝါဆိုသဃၤန္း ကပ္လႉသည္။
၄။ နိုဝင္ဘာလအတြင္း ကထိန္သဃၤန္း ကပ္လႉသည္။
၅။ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲ၊ ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပြဲႏွင္ အသက္(၇၅)ႏွစ္ အထက္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပသည္။
၆။ အမွတ္စဥ္ (၃/၄ ႏွင့္ ၅) အတြက္၊ သတင္းစာမ်ားမွ ႀကိဳတင္ေၾကာ္ျငာသည္။
၇။ အျခားပြဲကိစၥမ်ား / ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ကိစၥမ်ားရွိပါက၊ ၾကားျဖတ္အစည္းအေဝး ဖိတ္ၾကား၍၊ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္သည္။